ஓரெழுத்து சொற்கள்

தெரியுமா உங்களுக்கு..?

தமிழில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் 247, இந்த 247 எழுத்துக்களில் 42 எழுத்துக்கள் ஓரெழுத்து சொல்லாக விளங்குகின்றன அதாவது இந்த 42 எழுத்துக்களுக்கும் தனியாக பொருள் உண்டு. அவற்றைத் தெரிந்து கொள்வோம்.

—–> எட்டு
—–> பசு
——-> கொடு, பறக்கும் பூச்சி
——> சிவன்
—–> தசை, இறைச்சி
——-> அம்பு
——-> ஐந்து, அழகு, தலைவன், வியப்பு
——> வினா, மதகு – நீர் தாங்கும் பலகை
கா —–> சோலை, காத்தல்
கூ ——> பூமி, கூவுதல்
கை —> கரம், உறுப்பு
கோ –> அரசன், தலைவன், இறைவன்
சா —–> இறப்பு, மரணம், பேய், சாதல்
சீ ——–> இகழ்ச்சி, திருமகள்
சே —–> எருது, அழிஞ்சில் மரம்
சோ —> மதில்
தா —–> கொடு, கேட்பது
தீ ——-> நெருப்பு
து ——-> கெடு, உண், பிரிவு, உணவு, பறவை இறகு
தூ ——> வெண்மை, தூய்மை
தே —–> நாயகன், தெய்வம்
தை —-> மாதம்
நா ——> நாக்கு
நீ ——–> நின்னை
நே —–> அன்பு, நேயம்
நை —> வருந்து, நைதல்
நொ –> நொண்டி, துன்பம்
நோ –> நோவு, வருத்தம்
நௌ–> மரக்கலம்
பா——> பாட்டு, நிழல், அழகு
பூ ——> மலர்
பே —-> மேகம், நுரை, அழகு
பை —> பாம்புப் படம், பசுமை, உறை
போ –> செல்
மா —-> மாமரம், பெரிய, விலங்கு
மீ ——> ஆகாயம், மேலே, உயரம்
மு —–> மூப்பு
மூ —–> மூன்று
மே —-> மேன்மை, மேல்
மை –> அஞ்சனம், கண்மை, இருள்
மோ–> முகர்தல், மோதல்
யா —> அகலம், மரம்
வா —> அழைத்தல்
வீ —–> பறவை, பூ, அழகு
வை–> வைக்கோல், கூர்மை, வைதல், வைத்தல்
வௌ> கௌவுதல், கொள்ளை அடித்தல்

தேடல் தொடரட்டும் இணைந்திருங்கள் one minute one book உடன்.

#one minute one book #tamil #book #review #one letter word tamil #general knowledge

One thought on “ஓரெழுத்து சொற்கள்

Add yours

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: