#21 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்நாட்டின் தேசிய விளையாட்டு குஸ்தி.
  2. இந்த நாட்டின் மிகப்பெரிய ஏரி காரகுல்.
  3. மொத்தம் 900 நதிகள் 10 கி.மீ. தூரத்தில் இருக்கின்றன.
  4. அலுமினியம் மற்றும் பருத்தி போன்றவை இந்நாட்டின் முக்கியமான ஏற்றுமதிப் பொருட்கள்.
  5. இந்த நாட்டின் தலைநகர் டுஷான்பே.
  6. இந்த நாடு மத்திய ஆசியாவில் உள்ள மலைப்பாங்கான நாடு.
  7. இங்குள்ள மலைகளில் 700 சதுர கிலோமீட்டர்களுக்கு பனியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. துருவப் பிரதேசங்களைத் தவிர்த்து, அதிகப் பனி இங்குதான் இருக்கிறது.
  8. பட்டுச்சாலை என்று அழைக்கப்பட்ட தொன்மையான வணிகப் பாதை இதன் வழியாகச் செல்கிறது.
  9. நுரெக் அணை, நீரிலிருந்து மின்சாரம் எடுப்பதற்காகக் கட்டப்பட்டது. உலகின் மிக பிரம்மாண்டமான அணைக்கட்டுகளில் ஒன்று.
  10. ஒரு காலத்தில் இந்த நாடு சோவியத் யூனியனின் ஒரு பகுதியாக இருந்து 1991-ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் பெற்றது.

இந்தப் பத்து கேள்விகளும் பிரபலமான ஒரு நாட்டைக் குறிக்குது.

If anyone can, find this country..?

#one minute one book #tamil #challenge #general knowledge #quiz

One thought on “#21 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

Add yours

Drop your Thoughts

Up ↑

%d bloggers like this: