#31 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. அதிகமாக சர்க்கரை உற்பத்தி செய்யும் நாடு இது.
  2. இந்த நாட்டு மக்களை ‘பஜன்’ என்றழைக்கிறார்கள்.
  3. இந்த நாட்டின் தேசிய மலர் கொன்றை மலர்.
  4. இந்த நாட்டின் தலைநகர் பிரிட்ஜ்டவுன்.
  5. இந்த நாடு 1966-ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷாரிடம் இருந்து விடுதலை பெற்றது.
  6. கரீபியன் கடலுக்கு கிழக்கு திசையில் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள ஒரு தீவு இது.
  7. இந்த நாட்டின் தேசியப் பறவை கூழைக்கடா.
  8. இந்த நாட்டில் இலவசக் கல்வி அளிக்கப்படுகிறது.
  9. சுற்றுலாப் பயணிகளைக் கவரும் தீவு நாடு இது.
  10. கரும்பு பயிரிடுவதற்காக ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து மனிதர்களை இங்கே அழைத்து வந்ததால் ஆப்பிரிக்க வம்சாவளியினர் அதிகம் பேர் இந்த நாட்டில் உள்ளனர்.

If anyone can find this country..comment below..!

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: