#7 மூளைக்கு வேலை

Solve if you can Friends..

  1. வந்தியத்தேவன் தனது வீட்டிலிருந்து தனது வேலைத்தளத்திற்குச் சென்று திரும்ப 30 கிலோமீட்டர்கள் சைக்கிள் ஓட்ட வேண்டும். அவனது வீட்டிற்கும் வேலைத்தளத்திற்கும் இடையில் சரி நடுவில் ஒரு கோவில் உள்ளது. அக்கோவில் வந்தியத்தேவனின் வீட்டிலிருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது?
  2. வானதியின் தந்தை சுரேஷின் தந்தைக்கு மகனாவார். அப்படியென்றால் வானதி, சுரேஷுக்கு என்ன முறை?

#one_minute_one_book #tamil #book #review #riddle

4 thoughts on “#7 மூளைக்கு வேலை

Add yours

  1. வந்தியத்தேவனையும் வானதியையும் இவ்வடிவில் சந்திப்பது மகிழ்ச்சி!

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: