#47 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாட்டில் உள்ள செயல்படாத எரிமலை கரிசிம்பி.
  2. தங்கம், தகரம், மீத்தேன் போன்ற இயற்கை வளங்கள் இந்த நாட்டில் அதிகம்.
  3. இந்த நாட்டின் தேசிய விலங்கு சிறுத்தை.
  4. இந்த நாட்டின் முக்கிய நதிகள் காங்கோ, நைல்.
  5. இந்த நாட்டின் நாடாளுமன்றத்தில் ஆண்களைவிடப் பெண்களே அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளனர்.
  6. மத்திய ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள நாடு இது.
  7. உகண்டா, தன்சானியா, புருண்டி மற்றும் காங்கோ இந்த நாட்டிற்கு அருகில் உள்ள நாடுகள்.
  8. இந்த நாட்டின் தலைநகர் கிகாலி.
  9. 1962-ஆம் ஆண்டு விடுதலை பெற்றது.
  10. ஆயிரம் குன்றுகளின் நாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

content credit – இந்து தமிழ் திசை

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Drop your Thoughts

Up ↑

%d bloggers like this: