#55 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. உலகிலேயே நான்காவது பெரிய தீவு இந்த நாடு.
  2. தலைநகர் அன்டனானரிவா.
  3. லெமூர் விலங்குகளில் 103 வகைகள் மற்றும் துணை வகைகள் இந்த நாட்டில் மட்டுமே வாழ்கின்றன.
  4. வெனிலா, கிராம்பு அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்யும் நாடு இது.
  5. இந்த நாட்டின் தேசிய விளையாட்டு ரக்பி.
  6. தண்ணீரைச் சேமித்து வைக்கும் பாவோபாப் மரங்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கின்றன.
  7. அதிகாரப்பூர்வ மொழிகள் – மலகஷ், பிரெஞ்சு.
  8. 1960-ஆம் ஆண்டு விடுதலை அடைந்தது.
  9. இந்தியப் பெருங்கடலில் ஆப்பிரிக்கக் கண்டப் பகுதியில் உள்ள ஒரு தீவு நாடு.
  10. இந்த நாட்டில் உள்ள 14 ஆயிரம் தாவர இனங்களில் 90%-க்கும் மேல் வேறு எங்கும் இல்லை.

content credit – இந்து தமிழ் திசை

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Drop your Thoughts

Up ↑

%d bloggers like this: