#63 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. “Fun In Jungle Island” என்பது இந்த நாட்டின் பெயர்.
  2. இந்த நாட்டில் உள்ள 100 தீவுகளில் மட்டுமே மனிதர்கள் வசிக்கிறார்கள்.
  3. தென் பசிபிக் கடலில் உள்ள தீவு நாடு.
  4. இந்த நாட்டில் வசிக்கும் சுமார் 40% மக்கள் இந்தியாவைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்கள்.
  5. இந்த நாட்டின் தலைநகர் சுவா.
  6. இந்த நாட்டின் மிகப் பிரபலமான விளையாட்டு ரக்பி.
  7. லவேனா – இந்த நாட்டின் அற்புதமான கடற்கரை.
  8. இந்த நாடு 1970-ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் பெற்றது.
  9. இந்த நாட்டின் முக்கிய தொழில்கள் – சுற்றுலா, சர்க்கரை.
  10. ஹாலந்து நாட்டைச் சேர்ந்த அபேல் டாஸ்மான் தான் இந்த நாட்டைக் கண்டுபிடித்தவர்.

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: