#66 கேள்விகள் பல! பதில் ஒன்று!!

  1. இந்த நாடு மத்திய ஆப்பிரிக்காவில் உள்ளது.
  2. அதிகமாக மழை பொழியும் நாடு இது.
  3. மிகப்பெரிய கோலியத் வண்டு இந்த நாட்டில் காணப்படுகிறது.
  4. இது மதச்சார்பற்ற நாடு.
  5. இந்த நாட்டின் தலைநகர் யாவுண்டா.
  6. லிட்டில் ஆப்பிரிக்கா என்று அழைக்கப்படும் நாடு இது.
  7. 1000-க்கும் மேற்பட்ட வண்ணத்துபூச்சி வகைகள் இந்த நாட்டில் காணப்படுகின்றன.
  8. இந்த நாடு 1960-ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் பெற்றது.
  9. உலக அளவில் கோக்கோ உற்பத்தியில் 6-வது இடத்தில் உள்ளது.
  10. அதிகாரப்பூர்வ மொழிகள் – பிரெஞ்சு, ஆங்கிலம்.

content credit – இந்து தமிழ் திசை

#one_minute_one_book #tamil #book #review #general_knowledge #quiz

Drop your Thoughts

Up ↑

%d bloggers like this: