10% – 50% சிறப்பு சலுகை

வாசகர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு.

20,000+ தமிழ் புத்தகங்கள் மற்றும் தமிழ் ஒலி புத்தகங்கள் மீது 10-50% சிறப்பு சலுகையை அறிவித்துள்ளது நூல் உலகம் எனும் இணையதளம்.

இந்த சலுகை அக்டோபர் 18, 2021 வரை மட்டுமே..!

உங்கள் வாசக வட்டாரங்களில் பகிர்ந்து பயன்பெறுக.

மேலும் உங்களுக்கு விருப்பமான புத்தகங்களின் தள்ளுபடி விலையை தெரிந்துகொள்ள : https://www.noolulagam.com/ எனும் இணையதள முகவரியை சொடுக்கவும்.

#tamil #bookfest #bookoffer #noolulagam #discount #bookdiscount

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: